Condities & Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
 3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.
 4. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00 alles exclusief omzetbelasting.

Praktijkreglement

 • Bij FysioResults kun je terecht op eigen initiatief en via een verwijzing van je huisarts of specialist.
 • De patiënt is altijd zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen en daarbij ook voor het bijhouden van het maximaal aantal – uit de zorgverzekering te vergoeden – behandelingen en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Om de administratie goed te laten verlopen vragen we je voor de eerste afspraak je zorgverzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Als je toch niet op je afspraak kunt komen vragen we je om minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te bellen, anders wordt de gereserveerde tijd bij je in rekening gebracht en dat zou zonde zijn.
 • Wij vragen je om voor je eigen hygiëne een handdoek mee te nemen bij elk bezoek.
 • Als je een probleem hebt met de Nederlandse taal, neem dan bij de eerste afspraak iemand mee die de Nederlandse taal beheerst.
 • Je hebt altijd recht op inzage in je medisch dossier.
 • Als je gegevens tussentijds veranderen, geef dit dan aan ons door.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
 • Als je een voorwerp van de therapeut te leen krijgt en dit niet terugbrengt, worden de kosten hiervoor bij je in rekening gebracht.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 • In geval van calamiteiten, moet je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) opvolgen.
 • Wij vragen je om gebreken of storingen meteen te melden bij één van onze medewerkers.
 • We vragen iedereen om zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden, toegang tot de praktijk te ontzeggen.

Privacyreglement

Om je behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van je bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Die wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien. 

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een privacyreglement van toepassing:

 • Naast je behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot je dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Ook voor hen geldt een geheimhoudingsplicht.
 • Je hebt het recht om je dossier in te zien. Als je van mening bent dat er onjuiste gegevens in je dossier staan, dan kun je vragen die te wijzigen of te verwijderen.
 • Er worden alleen gegevens in je dossier opgeslagen die van belang zijn voor je behandeling.
 • Als je gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, dan kan hiervan pas na je schriftelijke toestemming (in geanonimiseerde vorm) gebruik worden gemaakt.
 • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij jij of je wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • Na beëindiging van je behandeling wordt je dossier nog tenminste 10 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.

Klachtenregeling fysiotherapie

FysioResults is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF (beroepsvereniging voor Fysiotherapeuten). Je mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent.  Als je om wat voor reden ook niet tevreden bent met onze diensten, hebben we natuurlijk het liefst dat je dit met ons bespreekt. Dan kunnen we zoeken naar een oplossing. Ben je daarna nog niet helemaal tevreden of zie je op tegen de confrontatie met je fysiotherapeut? Dan kun je gebruikmaken van de door het KNGF vastgestelde klachtenprocedure. Voor gedetailleerde informatie over het indienen van een klacht verwijzen wij je door naar de KNGF-website.